ZAWÓD - TECHNIK INFORMATYK

Absolwent kierunku technik informatyk jest doskonale przygotowany w zakresie nowoczesnych systemów sieciowych i baz danych, potrafi tworzyć aplikacje internetowe, montować i konfigurować sprzęt komputerowy, przetwarzać dźwięk i obraz. Informatycy są poszukiwani na rynku pracy nie tylko w kraju, ale także za granicą.

Wszyscy nasi uczniowie mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych, specjalistycznych zajęciach organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową! Drużyna z naszej Szkoły dwukrotnie zwycięzyła w Warmińsko-Mazurskich Zawodach w Administrowaniu Sieciami i Systemami Operacyjnymi "super@dmin" zorganizowanych przez Wydział Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie! W naszej szkole corocznie organizowany jest turniej ZSM LEGENDS uznawany za jeden z najlepszych LAN-ów na północy. Informatyka obowiązkowo realizowana jako przedmiot rozszerzony zgodnie z rekomendacją Krajowego Ośrodka Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ułatwia przygotowanie do podjęcia studiów wyższych.

Zdobywane umiejętności zawodowe to między innymi:

  • posługiwanie się systemami operacyjnymi,
  • praca w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
  • posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z różnymi systemami,
  • posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
  • konfiguracja sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań,
  • posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
  • projektowanie baz danych i ich oprogramowania,
  • programowanie w wybranych językach, w szczególności C++, Java, PHP,
  • stosowanie metod programowania i dobór algorytmów,
  • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku.

Od roku szkolnego 2012/2013 nastąpiła zmiana sposobu kształcenia we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych, także w technikach. Zamiast jednego egzaminu zawodowego na zakończenie nauki w szkole, uczeń zdaje „cząstkowe” egzaminy uzależnione od liczby kwalifikacji przewidzianych dla jego zawodu (kwalifikacje=grupy umiejętności). Zaświadczenia o zdaniu egzaminów z kwalifikacji oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej pozwolą na uzyskanie tytułu technika informatyka. 

 

 

E12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Krótka charakterystyka kwalifikacji
Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.

E13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Krótka charakterystyka kwalifikacji
Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej. Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje procesami projektowania, montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej. 

E14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Krótka charakterystyka kwalifikacji
Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.