STYPENDIA SZKOLNE w roku szkolnym 2017/2018

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że tak jak w ubiegłych latach przy współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi, przeprowadzona zostanie akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 września br.

KRYTERIA PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota 514 zł netto lub 634 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej (pełnoletniego ucznia).

Do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się środków pobranych z Programu Rodzina 500+.

Wypełnione przez wnioskodawców (rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów) wnioski składamy w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2017 r. ( p. 207, II piętro).

Wnioski można pobrać:

  • z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej – moduł Stypendia
  • w szkole, do której uczęszcza uczeń, jeżeli szkoła prowadzona jest przez Gminę Miasto Elbląg;
  • tutaj - kliknij aby pobrać wniosek