Wszystkich Rodziców uczniów klas trzecich zapraszam 19 września 2017 r. o godzinie 1630 do auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu na spotkanie dotyczące działań ukierunkowanych na uczniów klas trzecich w r.szk. 2017/2018 w ramach  projektu „LEPSZY W ZAWODZIE - dostosowanie systemu kształcenia  uczniów i nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb  lokalnego rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). 

Mariusz Bachanek – dyrektor szkoły