Według wcześniejszych zapowiedzi klasa 3ls gościła kierownika oddziału w Elblągu Inspekcji Transportu Drogowego Pana Michała Kajuta. Podobnie jak na wcześniejszym spotkaniu z równoległą klasą wykład miał na celu zapoznanie uczniów z obowiązkami, z którymi na co dzień zajmują się inspektorzy. Pan Inspektor opowiadał jak ich praca poprawia bezpieczeństwo ruchu i chroni środowisko. Uczniowie dowiedzieli się, że Inspekcja Transportu Drogowego powołana została do wykonywania określonych ustawą transportową zadań. Wśród najważniejszych należałoby wskazać kontrole dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego, kontrole dokumentów przewozowych, kontrole ruchu drogowego w ramach uprawnień nadanych ustawą Prawo o ruch drogowym, kontrole czasu pracy kierowców, a także kontrole przestrzegania zasad i warunków transportu zwierząt. Pan Kajut wyjaśniał, że aby wszystkie zadania mogły zostać prawidłowo zrealizowane nadano inspektorom określone prawa, jak choćby prawo wstępu do pojazdu, czy to ciężarowego czy autobusu, prawo kontroli dokumentów i wszelkich urządzeń pozostających w związku z wykonywanym przewozem, prawo kontroli masy, nacisków na oś, jak również prawo kontroli wykonywanej w przedsiębiorstwach, co przyczynić się ma do wyeliminowania tych pojazdów, które swą masą lub rozmiarami wpływają istotnie na pogorszenie nawierzchni polskich dróg. Oczywiście zostało wyjaśnione, że ostrze działań Inspekcji Transportu Drogowego jest skierowane tylko przeciwko tym, którzy świadomie i nagminnie naruszają przepisy prawa i nie chcą dostosować swojej działalności do przyjętych norm prawnych. Uczniowie klasy 3LS mieli okazje podczas prelekcji oglądać prezentację, która uzupełniała wypowiedź zdjęciami wykonanymi podczas pracy inspektorów.

Marzena Dubieleska