Uwaga 13 i 14 sierpnia będą wydawane skierowania na badania lekarskie dla osób zakwalifikowanych.

Badania odbędą się w szkole wg następującego harmonogramu:

13 sierpnia

8.00 – 16.30 pok. nr 5

12.30 – 16.30 pok. nr 12

14 sierpnia

8.00 – 16.30 pok. nr 5

8.00 – 16.30 pok. nr 12

18 sierpnia

14.15 – 16.30 pok. nr 5 (zmiana godziny rozpoczęcia badań!)

Osoby pozostające pod opieką lekarza okulisty zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie o wadzie wzroku.

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu należy przedłożyć do 18 sierpnia do godz. 15.00 wkładając do pudełka w holu szkoły.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.