Uwaga

Badania lekarskie dla osób zakwalifikowanych.
ZMIANA GODZINY w dniu 18 sierpnia:
14.15 – 16.30 pok. nr 5

Uwaga 13 i 14 sierpnia będą wydawane skierowania na badania lekarskie dla osób zakwalifikowanych.

Badania odbędą się w szkole wg następującego harmonogramu:

13 sierpnia

8.00 – 16.30 pok. nr 5

12.30 – 16.30 pok. nr 12

14 sierpnia

8.00 – 16.30 pok. nr 5

8.00 – 16.30 pok. nr 12

18 sierpnia

14.15 – 16.30 pok. nr 5 (zmiana godziny rozpoczęcia badań!)

Osoby pozostające pod opieką lekarza okulisty zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie o wadzie wzroku.

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu należy przedłożyć do 18 sierpnia do godz. 15.00 wkładając do pudełka w holu szkoły.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.Podsumowując rok szkolny, nie sposób nie wyróżnić ucznia naszej szkoły Jakuba Berenta, ucznia 3 klasy technikum logistycznego, który został finalistą XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.
Rangę tego osiągnięcia podkreśla fakt, że uczeń znalazł się w gronie 65 finalistów wyłonionych w trybie trójstopniowych eliminacji, spośród 7191uczestników Olimpiady! Tylko dwoje uczniów reprezentowało województwo warmińsko – mazurskie. Niestety z powodu obecnej sytuacji pandemii nie można było wyłonić laureatów.

Olimpiada organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Jakubie, dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły, gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w przyszłym roku szkolnym!

Opiekun:
Ewa Szydłowska-WoźnyOsoby przystępujące do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie proszone są o zapoznanie się z informacjami ogólnymi.
Szczegółowe informacje dotyczące wejścia do budynku w trakcie egzaminu w niektórych dniach zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

maturalnego (EM)

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ).

Oznaczeniem [*] wyróżniono wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2020 r.), o których powinni zostać poinformowani przed egzaminem (np. w postaci informacji na stronie internetowej szkoły, drogą mailową, w postaci komunikatu na tablicy informacyjnej w szkole / przed szkołą).

Oznaczeniem [!] wyróżniono informacje, które powinny być po raz kolejny przekazane zdającym po zajęciu miejsc w  sali egzaminacyjnej / w miejscu przeprowadzania egzaminu.

Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

[*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

[*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

[*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

[*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

[*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

[*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

[*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

[*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły
na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego

[*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

[*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

[*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

wychodzi do toalety

podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)

kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

[*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

[*] Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później
niż do 29 maja 2020 r.

Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3.

[*] W przypadku EG, EM, EPKwZ oraz EZ zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

 

Sekcja 3.

[*] [!] W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających
o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

Sekcja 4.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

[!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

[*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

[!] poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

[*] W przypadku EM, EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność
na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

[*] Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne uruchomiło Infolinię, gdzie można uzyskać pomoc i wsparcie psychologiczne.

730 822 320

 

Itaka – bezpłatny, całodobowy numer telefonu; w sytuacji kryzysu psychicznego psycholodzy i psychiatrzy udzielają wsparcia.

800 702 222

 

Bezpłatna pomoc psychologiczna w stanie epidemii koronawirusa

www.psychologowie-dla-społeczeństwa.pl

 

Małgorzata Weder-Manista

Odwiedza nas 336 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top