Deklaracja dostępności zsm.elblag.pl

Zespół Szkół Mechanicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsm.elblag.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych, brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu, niemożliwa jest nawigacja na stronie wyłącznie za pomocą klawiatury,

Wyłączenia

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Walentynowicz.
 • E-mail: zsm@elblag.eu
 • Telefon: 556256468

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych
 • Adres: ul. Komeńskiego 39
  82-300 Elbląg
 • E-mail: zsm@elblag.eu
 • Telefon: 556256460

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Na terenie placówki znajduje się jeden budynek. Od strony chodnika prowadzą szerokie schody do wejścia głównego szkoły. Wzdłóż bocznej ściany znajduje sie wejście dla uczniów prowadzące schodami na poziom 0 do szkolnej szatni. Przy budynku brak miejsc parkingowych. W budynku nie ma windy, podjazdów, platform.Na poszczególne kondygnacje prowadzą schody w dwóch pionach komunikacyjnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.