Informacje rekrutacja

Ważne informacje

Wypełniony w systemie wniosek należy wydrukować, podpisać (zwrócić uwagę na wszystkie wymagane podpisy) i złożyć w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Brak dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów dodatkowych wskazanych we wniosku uniemożliwia zastosowanie ich w postępowaniu rekrutacyjnym (część IV wniosku).

Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na eped.pl w zakładce „do pobrania”.

We wniosku należy podać dane obojga rodziców. Proszę pamiętać o podaniu numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail.

Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym może wybrać trzy szkoły – w każdej dowolną liczbę oddziałów. Do 12 lipca należy dostarczyć dwa zdjęcia do legitymacji szkolnej w zamkniętej podpisanej kopercie.

Badania lekarskie w zakresie braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Skierowania na badania dla osób zakwalifikowanych będą wydawane 14 i 17 lipca. Badania odbędą się w szkole w dniach 17-19 lipca.

Osoby pozostające pod opieką lekarza okulisty zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie o wadzie wzroku. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu należy przedłożyć do 20 lipca do godz. 15.00.

Nieprzedłożenie we wskazanym terminie zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Odnośniki
Przewiń na górę
Skip to content