Informacje rekrutacja

Ważne informacje

Wypełniony w systemie wniosek należy wydrukować, podpisać (zwrócić uwagę na wszystkie wymagane podpisy) i złożyć w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Brak dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów dodatkowych wskazanych we wniosku uniemożliwia zastosowanie ich w postępowaniu rekrutacyjnym (część IV wniosku).

Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na eped.pl w zakładce „do pobrania”.

We wniosku należy podać dane obojga rodziców. Proszę pamiętać o podaniu numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail.

Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym może wybrać trzy szkoły – w każdej dowolną liczbę oddziałów. Do 13 lipca należy dostarczyć dwa zdjęcia do legitymacji szkolnej w zamkniętej podpisanej kopercie.

Badania lekarskie w zakresie braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Skierowania na badania dla osób zakwalifikowanych będą wydawane 21 lipca. Badania odbędą się w szkole w dniach 21-22 lipca.

Osoby pozostające pod opieką lekarza okulisty zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie o wadzie wzroku. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu należy przedłożyć do 22 lipca do godz. 15.00 wkładając do pojemnika w holu szkoły.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 22 lipca 2022 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r. Nieprzedłożenie do 23 września 2022 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Odnośniki
Przewiń na górę
Skip to content