STYPENDIA SZKOLNE w roku szkolnym 2018/2019

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że tak jak w ubiegłych latach przy współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi, przeprowadzona zostanie akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2018/2019 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 14 września br.

KRYTERIA PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, wynosi:

- do dnia 30.09.2018 r. 514 zł netto,

- od dnia 01.10.2018 r. 528 zł netto.

Do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się środków pobranych z Programu Rodzina 500+ i Programu Dobry Start.

Wypełnione przez wnioskodawców (rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów) wnioski składamy w nieprzekraczalnym terminie do 14.09.2018 r. ( p. 207, II piętro).

Wnioski można pobrać:

  • z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej – moduł Stypendia
  • w szkole, do której uczęszcza uczeń, jeżeli szkoła prowadzona jest przez Gminę Miasto Elbląg.