Rekrutacja

Rekrutacja

Typ szkołyForma i cykl kształceniaJęzyk obcyLiczba oddziałówLiczba miejscUwagi
Technikum
Technik informatykdz./5angielski, niemiecki134 
Technik mechatronik134 
Technik logistyk134 
Technik pojazdów samochodowych134 
Technik mechanik134

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Edukacyjną

https://eped.pl

Wniosek o przyjęcie do szkoły do wygenerowania w systemie.

Wypełniony w systemie wniosek należy wydrukować, podpisać (zwrócić uwagę na wszystkie wymagane podpisy) i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Poniżej znajdują się przeliczniki punktów: 

Technikum
O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba punktów. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, wg poniższych kryteriów.

Suma punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty:
maksymalnie 100.

Sposób przeliczenia wyników testu na punkty:

 • język polski – przemnażając wynik przez 0.35,
 • matematyka – przemnażając wynik przez 0.35,
 • język obcy nowożytny – przemnażając wynik przez 0.3.

Suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
maksymalnie 72.

Przy przeliczeniu brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski, niemiecki lub rosyjski (lepsza z ocen),
 • informatyka.

Przeliczenie ocen na punkty następuje według klucza:

 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punktów.

Suma punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
maksymalnie 28.

Punkty za osiągnięcia dodatkowe przyznawane są według klucza:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów;
 • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 18 punktów;
 • aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska, zwłaszcza w formie wolontariatu – 3 punkty.

W przypadku, gdy ilość kandydatów na dany profil lub zawód przekroczy liczbę planowanych miejsc, kandydat będzie miał prawo podjąć naukę w klasie o innym profilu lub zawodzie zaproponowanym przez komisję w miarę posiadanych miejsc.

Harmonogram rekrutacji

16.05.2022 – 21.06.2022 (do godziny 15:00) termin na złożenie wniosku,

24.06.2022 – 13.07.2022 (do godziny 12:00) termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły,

20.07.2022 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

21.07.2022 wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie,

24.06.2022 – 22.07.2022 (do godziny 15:00) potwierdzenie woli przyjęcia w postaci:

 1. przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, (o ile nie został złożony wcześniej),
 2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, (o ile nie został złożony wcześniej),
 3. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25.07.2022 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


Ważne informacje

Wypełniony w systemie wniosek należy wydrukować, podpisać (zwrócić uwagę na wszystkie wymagane podpisy) i złożyć w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Brak dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów dodatkowych wskazanych we wniosku uniemożliwia zastosowanie ich w postępowaniu rekrutacyjnym (część IV wniosku).

Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na eped.pl w zakładce „do pobrania”.

We wniosku należy podać dane obojga rodziców. Proszę pamiętać o podaniu numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail.

Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym może wybrać trzy szkoły – w każdej dowolną liczbę oddziałów. Do 14 lipca należy dostarczyć dwa zdjęcia do legitymacji szkolnej w zamkniętej podpisanej kopercie.

Badania lekarskie w zakresie braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Skierowania na badania dla osób zakwalifikowanych będą wydawane 21 lipca. Badania odbędą się w szkole w dniach 21-22 lipca.

Osoby pozostające pod opieką lekarza okulisty zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie o wadzie wzroku. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu należy przedłożyć do 22 lipca do godz. 15.00.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 22 lipca 2022 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r. Nieprzedłożenie do 23 września 2022 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Przewiń na górę
Skip to content