UWAGA - PODRĘCZNIKI I POMOCE SZKOLNE!!

Dofinansowanie do podręczników i pomocy szkolnych:

Informacja na temat warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i pomocy szkolnych

Oświadczenie o dokonanym zakupie

Wzór wniosku o zakup podręczników - uczniowie niepełnosprawni

 

 

 

REKRUTACJA 2018 / 2019

Typ szkoły Forma i cykl kształcenia Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc Uwagi
Technikum
Technik informatyk dz./4 angielski,
niemiecki
2 60  
Technik mechatronik 1 30  
Technik logistyk 2 60  
Technik pojazdów samochodowych 1 30  
Technik mechanik 1 30  

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/19 odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Edukacyjną

https://eped.pl

Podanie i kwestionariusz drukujemy z systemu. Poniżej znajdują się warunki rekrutacji obowiązujące w roku 2018/2019.

 1. Podstawą zakwalifikowania do ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej liceum jest ukończenie gimnazjum oraz wynik egzaminu gimnazjalnego.
 2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba punktów. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, wg poniższych kryteriów.

Suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego:
MAKSYMALNIE 100.

Sposób przeliczenia wyników testu na punkty:

 • język polski - przemnażając wynik przez 0.2,
 • historia i wiedza o społeczeństwie - przemnażając wynik przez 0.2,
 • matematyka - przemnażając wynik przez 0.2,
 • przedmioty przyrodnicze - przemnażając wynik przez 0.2,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym - przemnażając wynik przez 0.2.
Suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
MAKSYMALNIE 72.

Przy przeliczeniu brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski, niemiecki lub rosyjski (lepsza z ocen),
 • informatyka.

Przeliczenie ocen na punkty następuje według klucza:

 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punktów.

Suma punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:
MAKSYMALNIE 28.

Punkty za osiągnięcia dodatkowe przyznawane są według klucza:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów;
 • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 18 punktów;
 • aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska, zwłaszcza w formie wolontariatu – 3 punkty.

W przypadku, gdy ilość kandydatów na dany profil lub zawód przekroczy liczbę planowanych miejsc, kandydat będzie miał prawo podjąć naukę w klasie o innym profilu lub zawodzie zaproponowanym przez komisję w miarę posiadanych miejsc.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 • od 7.05 do 12.06.2018 r. – składanie dokumentów do wybranej szkoły.
 • od 22.06 do 26.06.2018 r. – złożenie w wybranej szkole ponadgimnazjalnej świadectwa ukończenia gimnazjum i  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.    
 • 02.07.2018 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły ponadgimnazjalnej.
 • do 10.07.2018 r. – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole ponadgimnazjalnej.
 • 11.07.2018 r. zamknięcie I etapu rekrutacji (podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły ponadgimnazjalnej lub informacji o liczbie wolnych miejsc).