REKRUTACJA 2020 / 2021

Typ szkoły Forma i cykl kształcenia Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc Uwagi
Technikum
Technik informatyk dz./5 angielski,
niemiecki
1 34  
Technik mechatronik 1 34  
Technik logistyk 1 34  
Technik pojazdów samochodowych 1 34  
Technik mechanik 1 34  

 

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Edukacyjną

https://eped.pl

Wniosek o przyjęcie do szkoły do wygenerowania w systemie.

Wypełniony w systemie wniosek należy wydrukować, podpisać (zwrócić uwagę na wszystkie wymagane podpisy) i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Poniżej znajdują się przeliczniki punktów:Technikum

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba punktów. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, wg poniższych kryteriów.

Suma punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty:
MAKSYMALNIE 100.

Sposób przeliczenia wyników testu na punkty:

 • język polski - przemnażając wynik przez 0.35,
 • matematyka - przemnażając wynik przez 0.35,
 • język obcy nowożytny - przemnażając wynik przez 0.3.
Suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

MAKSYMALNIE 72.

Przy przeliczeniu brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski, niemiecki lub rosyjski (lepsza z ocen),
 • informatyka.

Przeliczenie ocen na punkty następuje według klucza:

 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punktów.

Suma punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
MAKSYMALNIE 28.

Punkty za osiągnięcia dodatkowe przyznawane są według klucza:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów;
 • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - maksymalnie 18 punktów;
 • aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska, zwłaszcza w formie wolontariatu – 3 punkty.

W przypadku, gdy ilość kandydatów na dany profil lub zawód przekroczy liczbę planowanych miejsc, kandydat będzie miał prawo podjąć naukę w klasie o innym profilu lub zawodzie zaproponowanym przez komisję w miarę posiadanych miejsc.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

15.06.2020 – 10.07.2020 termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły,

31.07.2020 – 4.08.2020 termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować,

12.08.2020 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

13.08.2020 wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie,

13.08.2020 – 18.08.2020 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci:

1. przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, (o ile nie został złożony wcześniej),

2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, (o ile nie został złożony wcześniej),

3. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

19.08.2020 do godziny 14.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.