Lepszy w zawodzie

Lepszy w zawodzie

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu i który w projekcie występuje jako Beneficjent.Projekt realizowany jest od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 280 uczniów/słuchaczy (55 kobiet i 225 mężczyzn) w 4 elbląskich szkołach/placówkach oświatowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów/szkoleń oraz praktyk/staży przy udziale pracodawców/przedsiębiorców.

Cele szczegółowe

  • Nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych niezbępnych na rynku pracy
  • Rozwój miękkich kompetencji pracownicych ułatwiających wejście na rynek pracy
  • Staż / praktyka w rzeczywistych warunkach
  • Zakup odzieży roboczej, sfinansowanie dojazdów do pracodawcy
  • Odbycie kursu przygotowującego na studia
  • Korzystanie w szkołach/placówkach oświatowych z nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu

Projekt „LEPSZY W ZAWODZIE – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy“, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPWM.0 .00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: PRWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.02 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg, zgodnie z umową o dofinansowanie RPWM.0 .04.02-IZ.00-28-002/16 z Warmińsko – Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, reprezentowanym przez: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 23 czerwca 2017r.

Przewiń na górę
Skip to content