Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu na kierunku informatyka

Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu na kierunku informatyka

Instytut Informatyki Stosowanej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w partnerstwie z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Elbląga rozpoczął realizację rojektu skierowanego do przyszłych informatyków. 15.09.2008 zaczęły się zajęcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W programie wzięło udział 144 uczniów ze szkół o profilu informatycznym. Całkowity koszt projektu to około 350 tys. PLN.

Projekt zajął drugie miejsce w konkursie 3/PO KL/9.2/2008 ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament EFS.

Głównym celem projektu jest rozwiązanie problemów Gminy m. Elbląg w zakresie zwiększenia liczby absolwentów szkół zawodowych o wysokich kompetencjach na kluczowych kierunkach ze szczególnym uwzględnieniem ICT. Realizacja Projektu będzie zgodna ze „Strategią rozwoju Elbląga 2001-2015”.

W Polsce w najbliższych trzech latach 39% stanowisk pracy związanych z sieciami komputerowymi oraz innymi specjalnościami informatycznymi pozostanie nieobsadzonych z powodu dysproporcji między obecnymi systemami kształcenia, a gwałtownym rozwojem potrzeb firm i instytucji. W latach 90-tych takie firmy jak Cisco, Microsoft uruchomiły programy Akademii Informatycznych. W ponad 100 krajach wiedzę na temat sieci komputerowych, zarządzania systemami, programowania zdobywa obecnie ponad 1 mln uczniów i studentów. Mają oni realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Z drugiej strony potencjalni pracodawcy mają szansę pozyskania deficytowych specjalistów. Niestety nie są tymi szkoleniami objęci uczniowie wielu szkół zawodowych w naszym regionie.

Projekt jest przede wszystkim nakierowany na podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych na kierunkach informatyka i pokrewnych.

Grupą docelową projektubędą uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych zawodowych kształcących na kierunkach: informatycznych lub pokrewnych mieszczących się na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, szczególnie z Gminy Miasta Elbląg.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji założeń projektu i zapewnienia naboru, została podpisana umowa partnerska z przedstawicielem samorządu terytorialnego Gminą m. Elbląg jako organem nadzorującym szkoły: Zespół Szkół Mechanicznych i Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu (jedyne w Elblągu kształcące na kierunkach informatycznych). Liczba kandydatów z klas 1 do 3, do których skierowany jest projekt, w okresie trwania realizacji projektu, będzie wynosić o .790.

Działania: projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miasta Elbląg.

Realizacja projektu będzie polegała na przeprowadzeniu pakietu szkoleń w ramach Akademii Informatycznych (Cisco i Microsoft), warsztatów z udziałem firm informatycznych oraz wykładów otwartych.

W ramach projektu planujemy organizację 5 kursów, zakończonych testami i certyfikatami ukończenia szkoleń (wydanych w języku angielskim), obejmujących zagadnienia:

  • Podstawy administracji systemu UNIX, moduł szkoleń w ramach Akademii Cisco (60 godz., 4 grupy po 15 osób). Szkolenie w profesjonalnej sali ze stacjami i serwerami f-my SUN, zbudowanej ze środków ZPORR Priorytet
  • Podstawy projektowania i zarządzania sieciami bezprzewodowymi, moduł szkoleń w ramach Akademii Cisco (60 godz., 4 grupy po 15 osób).
    (Szkolenie w laboratorium sieci Cisco)
  • Podstawy administrowania i zarządzania Microsoft Windows Server 2003 w ramach Akademii Microsoft, kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu: Microsoft Certified Professional (60 godz., 4 grupy po 15 osób)
  • Podstawy projektowania i zarządzania systemami baz danych - Microsoft SQL Server (60 godz., 4 grupy po 15 osób)
  • Systemy CAD/CAM (60 godz., 2 grupy po 15 osób).

Ponadto proponujemy ofertę dwóch różnych tematycznie warsztatów z udziałem przedstawicieli firm informatycznych. Tematyka związana z eksploatacją i zarządzaniem systemami informatycznymi. Warsztaty planujemy po 1 w każdym z dwóch semestrów w wymiarze po 5 godzin z udziałem 30 uczestników.

Uzupełnieniem naszej oferty w ramach projektu będą dwa wykłady otwarte (1 na semestr po 5 godzin) tematycznie związane z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, skierowane do wszystkich uczniów szkół zawodowych w Elblągu o profilu informatycznym lub pokrewnym. Przewidujemy, że w wykładach weźmie udział około 90 osób.

Rezultatem realizacji projektu będzie osiągnięcie celu głównego projektu PO KL: wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, a w szczególności Gminy Miasta Elbląg (z wył. kształcenia osób dorosłych), służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia

Przewiń na górę
Skip to content